Glykemický index [-]

Skupina nutrientů:

Ostatní

Popis nutrientu: Glykemický index (GI) je veličina navržená pro kvantifikaci relativní odezvy glykemie na potraviny, které obsahují sacharidy. Je definována jako plocha pod specifickou křivkou indikující zvýšení hladiny glukózy v krvi za období 2 hodin po požití stanoveného množství sacharidů v jednotlivých potravinách (např, 50 g), ve srovnání s požitím stejné výše sacharidů z referenční potraviny (bílý chléb nebo glukóza) testované u téhož jedince, za stejných podmínek, za použití počáteční koncentrace glukózy v krvi jako výchozí.

Průměrný denní příjem GI jídla se vypočítá jako součet všech produktů obsahující sacharidy v jedné porci u každého jídla vynásobený průměrným počtem porcí dané potraviny za den, vynásobený GI, a vše se vydělí celkovým množstvím přijatých sacharidů. Jednotlivé potraviny mají charakteristické hodnoty GI, i když v rámci subjektů a mezi nimi je variabilita relativně velká. Jelikož byl GI potravin stanoven pomocí potraviny obsahující 50 g sacharidů, je možné, že je zde nelineární odezva mezi množstvím potravy požité, jak je tomu v případě fruktózy a glykemické odezvy.

Průměrné glykemické zatížení je odvozeno stejným způsobem jako GI, ale bez vydělení celkovým množstvím spotřebovaných sacharidů. Glykemické zatížení je tedy indikátor reakce glukózy nebo potřeby inzulínu, která je vyvolána celkovým příjmem sacharidů.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Glykemický index [-] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Glykemick index [-] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku